精品项目

精品项目

绿地香颂

lǜ dì xiāng sòng

康桥天樾九章

kāng qiáo tiān yuè jiǔ zhāng

腾飞华豫樽

téng fēi huá yù zūn

美盛金水印

měi shèng jīn shuǐ yìn

阳宗海归去来生态健康城

yáng zōng hǎi guī qù lái shēng tài jiàn kāng chéng

科育小区

kē yù xiǎo qū

常营民族家园

cháng yíng mín zú jiā yuán

旗胜家园

qí shèng jiā yuán

西湖天胤

xī hú tiān yìn

龙湖春江悦茗

lóng hú chūn jiāng yuè míng

翡翠明珠二期

fěi cuì míng zhū èr qī

亚新美好印象

yà xīn měi hǎo yìn xiàng